Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Witamy
w Biurze Obsługi Klienta

Zawieranie umów

Zasady zawierania umów o dostawę wody i odbiór ścieków.


Dostawa wody i odbiór ścieków odbywa się na podstawie umowy o dostawę wody i odbiór ścieków, zawartej na piśmie między usługodawcą - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. ul.Janowiecka 100 w Wągrowcu, a Odbiorcą usług.

 

Spółka zawiera umowę o dostawę wody i odbiór ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej, która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

 

Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda i/lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Osoby mające prawo do zawarcia umowy:

 1. właściciel dla obiektów w których prowadzona jest działalność gospodarcza, dzierżawca oraz najemca pod warunkiem posiadania pisemnego upoważnienia wystawionego przez właściciela lub współwłaściciela na okres nie krótszy niż 3 lata.
 2. zarządca nieruchomości lub osoba upoważniona przez większość współwłaścicieli (czynności w zakresie zwykłego zarządu) lub upoważniona (wyznaczona) sądownie. - dotyczy budynków wielolokalowych.
 3. osoba, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy

 1. pisemny wniosek o zawarcie umowy
 2. dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem identyfikacyjnym PESEL
 3. jeden z niżej wymienionych dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością
  • odpis z księgi wieczyste,j
  • wypis z ewidencji gruntów,
  • akt własności sporządzony w formie aktu notarialnego,
  • umowa dzierżawy uprawniająca do władania nieruchomością

Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą są ponadto zobowiązane do przedłożenia Dostawcy:

 • zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu z KRS
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
 • pisemne pełnomocnictwo wraz ze wskazaniem osób do reprezentacji o ile nie wynika to z dokumentó wymienionych wyżej

 

Jeżeli nastąpi zmiana właściciela nieruchomości, należy złożyć podpisany protokól zdawczo - odbiorczy z przekazania nieruchomości (lokalu) zawierający:

 • dane następcy prawnego
 • odczyt stanu wodomierza na dzień przekazania nieruchomości

 

Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z Odbiorcami zawarte są w Regulaminie dostarczania wody i oprowadzania ścieków w Rozdziale III.

 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/SkrytkaESP

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Projekt i realizacja KAMPEKI
Copyright © 2024 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.