Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Eksploatacja sieci
kanalizacyjnej

Badania wody i ścieków

Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu


Laboratorium MPWiK Spółka z o.o. w Wagrowcu zajmuje się badaniem wody na Stacji Uzdatniania w trakcie poszczególnych etapów procesu technologicznego.


Codziennie sprawdzana jest zawartość tlenu rozpuszczonego w czterech kaskadach i w dwóch komorach reakcji.

 

Woda surowa natleniona po przefiltrowaniu przez cztery filtry grawitacyjne otwarte i zgromadzeniu jej w zbiornikach podziemnych poddana jest badaniu w zakresie podstawowym.

 

W wodzie surowej i uzdanionej z każdego z czterech filtrów oraz w dwóch zbiornikach podziemnych kontrolowane są:

 • zawartość żelaza
 • manganu
 • azotu amonowego
 • azotu azotanowego
 • mętność
 • barwa
 • pH
 • zapach
 • wolny chlor

 

Sprawdzany jest proces płukania filtrów i zawartość żelaza w pierwszym filtracie. Po kontroli laboratoryjnej filtr zostaje włączony do eksploatacji.

 

Oprócz badań kontrolnych wody, laboratorium przeprowadza również badania rozszerzone w zakresie:

 • żelaza
 • manganu
 • azotu amonowego
 • azotu azotanowego
 • azotu azotynowego
 • mętności
 • barwy
 • zapachu
 • zasadowości
 • chlorków
 • kwasowości
 • twardości
 • siarczanów
 • suchej pozostałości
 • zawiesiny ogólnej
 • fluorków
 • indeksu nadmanganianowego

Kontrolowany jest skład wody surowej w studniach podziemnych, z których ujmowana jest woda wodociągowa, oraz wody uzdatnionej w sieci i na końcówkach oraz wód popłucznych z trzech osadników.

 

Woda uzdatniona po poszczególnych filtrach monitorowana jest w zakresie zawartości żelaza z częstotliwością co 2 godziny.


Oprócz badań wody, laboratorium prowadzi również badania ścieków.

 

Kontrolą objęte są ścieki surowe z Przepompowni na ul.Klasztornej, ścieki surowe i oczyszczone z Oczyszczalni w Łęgowie, ścieki surowe z zakładów przemysłowych odprowadzane do sieci kanalizacyjnej.

 

Zakresem badań objęte są następujące parametry:

 • BZT5
 • ChZT
 • zawiesina ogólna
 • azot ogólny Kjeldahla
 • azot amonowy
 • azot azotanowy
 • azot azotynowy
 • azot całkowity
 • fosfor ogólny
 • ortofosforany
 • sucha pozostałość
 • substancje rozpuszczone
 • chlorki
 • siarczany
 • odczyn
 • temperatura
 • utlenialność

Częstotliwość i zakres badań wynika z pozwoleń wodno - prawnych, opłat środowiskowych oraz wyników kontrolnych oczyszczalni ścieków.

 

Zlewanie prób ścieków do kontroli laboratoryjnej na oczyszczalni odbywa się raz w tygodniu a na przepompowni na ul.Klasztornej raz w miesiącu. W zależności od wyników badań podejmowane są określone działania.

 

Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. świadczy również usługi na zewnątrz. Prowadzi badania ścieków oczyszczalni w Gołańczy, Smogulcu, Potulicach, Przysieczynie i w zależności od mocy przerobowych także innych zakładów.

 

Laboratorium zajmuje się również zaopatrzeniem w szkło, odczynniki, sprzęt konieczny do badań wody i ścieków. Prowadzi również ścisłą ewidencję przychodu i rozchodu, zestawienia wraz z podziałem na grupy kart charakterystyk substancji niebezpiecznych oraz opracowuje instrukcje postępowania i magazynowania tych substancji.

 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/SkrytkaESP

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Projekt i realizacja KAMPEKI
Copyright © 2024 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.