Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Witamy
w Biurze Obsługi Klienta

Płatności

Odbiorcy dokonują zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym na fakturze, który nie może byc krótszy niż 14 dni od daty wystawienia faktury lub dostarczenia jej w inny sposób.

 

Jeżeli opłata nie zostanie wniesiona w terminie, Dostawca nalicza odsteki ustawowe oraz wysyła Odbiorcy upomnienie i wyznacza dodatkowy termin zapłaty, nie krótszy niz 7 dni, jednocześnie informując o grożącej możliwości odcięcia dostawy wody do nieruchomości.

 

W takim przypadku Odbiorca zobowiązany jest każdorazowo do pokrycia dodatkowych kosztów obejmujących wystawienie upomnienia i jego dostarczenia w wysokości poniesionych przez Dostawcę kosztów.

 

Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości wystawionej faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na pisemne żądanie Odbiorcy, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. Zwrot może nastąpić poprzez wypłatę gotówkową w kasie MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu.

 

.

.

 

 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/SkrytkaESP

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Projekt i realizacja KAMPEKI
Copyright © 2024 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.