Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Eksploatacja sieci
kanalizacyjnej

Czego nie powinniśmy zrzucać do kanalizacji

W umowie o dostawę wody i odbiór ścieków określa się m.in. czego nie należy zrzucać do urządzeń kanalizacyjnych. Przypomina się, że takie odpady stałe  jak: szmaty, tworzywa (folie), drewno, kości, popiół, pampersy, podpaski , mopy  itp. poważnie utrudniają eksploatację urządzeń kanalizacyjnych i generują dodatkowe koszty. W/w odpady należy wrzucać do pojemników na niesegregowane odpady komunalne.

 

Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

  • odpadów stałych,które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny,
  • ścinków skór,tekstyliów,włókien,nawet jeśli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
  • odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,
  • substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85 st. celcjusza, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,
  • substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
  • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,
  • niezdezynfekowanych ścieków ze szpitali i sanatoriów oraz z zakładów weterynaryjnych.


W/w substancje wymienione są w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001r. (Dz.U. nr 72 poz.747 z dnia 13.07.2001).

 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/SkrytkaESP

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Projekt i realizacja KAMPEKI
Copyright © 2024 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.