Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Wągrowcu

Przyłączenie do sieci wod. - kan.

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej


1. Pobrać ze strony internetowej wniosek lub wypełnić go na miejscu w Dziale Eksploatacji, a następnie złożyć w sekretariacie MPWiK Sp. z o.o w Wągrowcu.

 

Termin wydania warunków technicznych wynosi 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

1.1. Do wniosku należy załączyć oryginał aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 do celów projektowych, sporządzonej przez uprawnionego geodetę w 1 egzemplarzu.

 

1.2. Kopię tytułu prawnego do nieruchomości.


2. Na podstawie wydanych warunków technicznych należy zlecić projektantowi z uprawnieniami w zakresie projektowania sieci i przyłączy wod - kan wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.

 

Projekt techniczny powinien zawierać:

 

Część opisową:

 • opis techniczny
 • aktualne warunki techniczne wydane przez MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu
 • aktualną opinię Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowe
 • określony stan prawny na trasie projektowanego uzbrojenia oraz uzgodnienia ze wszystkimi właścicielami nieruchomości
 • zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości(jeśli jest więcej niż jeden), do której są projektowane przyłącza

Część rysunkową:

 

Dla przyłączy wody:

 • mapę zasadniczą z zaznaczoną kolorem trasą przyłącza wody
 • rzut piwnic(przyziemia)lub rysunek studni wodomierzowej z lokalizacją podejścia wodomierzowego
 • profil przyłącza wodomierzowego
 • ewentualnie inne rysunki wynikające z potrzeb wykonawstwa przyłącza

 

Dla przyłączy kanalizacji sanitarnej:

 • mapę zasadniczą z zaznaczoną kolorem trasę przyłącza kanalizacji sanitarnej
 • profil przyłącza kanalizacji sanitarnej
 • rysunek studni rewizyjnej lub inspekcyjnej

3. MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu świadczy usługi w zakresie wykonawstwa przyłączy wodno - kanalizacyjnych (usługa odpłatna).

W przypadku wykonawstwa przyłącza przez MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu, po dokonaniu odbioru technicznego interesant zgłasza sie tylko do Działu obsługi klienta celem podpisania umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

W przypadku wykonawstwa przyłączy przez firmę zewnętrzną (patrz pkt 4,5,6,7)

 

4. Należy poinformować Dział Eksploatacji z 5 - dniowym wyprzedzeniem o terminie przyłączenia nowego przyłącza do sieci, oraz zlecić wykonanie wcinki lub zamontowania nawiertki(druk w Dziale Eksploatacji)

 

5. Po wybudowaniu przyłącza i podłączeniu do sieci należy:

 • zgłosić pisemnie do Działu Eksploatacji z 3 - dniowym wyprzedzeniem przyłącze do odbioru w stanie odkrytym (odbiór techniczny jest usługą odpłatną świadczoną przez MPWiK Sp. z o.o.


6. Po pozytywnym odbiorze wybudowanego przyłącza należy zawrzeć z MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu umowę na dostawę wody i odbiór ścieków.

 

7. Do odbioru zgłaszane jest przyłącze bez wodomierza głównego, w związku z czym należy ustalić z Działem Eksploatacji termin jego montażu.

 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/SkrytkaESP

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Projekt i realizacja KAMPEKI
Copyright © 2024 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.