Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Eksploatacja sieci
kanalizacyjnej

Informacje ogólne

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej rozpoczęto w 1970 roku i jest kontynuowana na bieżąco.


Aktualnie długość sieci wynosi 82,4 km i jest wykonana z n/w materiałów:

 • Rury kamionkowe: 35,0 km
 • Rury z tworzyw: PVC/PE 47,4 km

Długość przyłączy kanalizacyjnych wynosi wynosi 25,1 km.

 

Eksploatowane są 2 obiektowe przepompownie ścieków: centralna przy ul. Klasztornej 22 i osiedlowa przy ul. Rzecznej 35. Dodatkowo eksploatujemy 41 przepompowni podziemnych.

 

Przepompownie są monitorowane.

 

Sieć jest w dobrym stanie technicznym. Systematycznie są wymieniane włazy. Spółka posiada sprzęt specjalistyczny do obsługi kanalizacji – samochody typu SW-201,SC-422 i SSC8.

 

Oczyszczalnia ścieków (mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów) posiada zdolność przepustową 8000 m3/dobę . Aktualny przepływ wynosi ok. 3000 m3/d.

 

Sieć kanalizacyjna to układ połączonych ze sobą przewodów, które służą do odprowadzania ścieków sanitarnych i wód deszczowych z budynków oraz ulic do oczyszczalni ścieków lub naturalnego odbiornika (wody deszczowe).

 

Przewody te, w zależności od wielkości i funkcji zwane są:

 • kolektorami,
 • kanałami głównymi,
 • kanałami bocznymi,
 • przyłączami domowymi (przykanalikami).

 

Integralną częścią sieci kanalizacyjnej są studzienki. W zależności od pełnionej funkcji i miejsca usytuowania są to studzienki:

 • rewizyjne
 • połączeniowe

 

Wiek sieci kanalizacyjnej:

 • od 0 do 10 lat - 44%
 • od 10 do 20 lat - 19%
 • od 20 do 30 lat - 19%
 • ponad 30 lat - 18%

 

MPWiK Sp. z o.o. zajmuje się eksploatacją sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Wągrowca, której podstawową zasadą jest zapewnienie ciągłego odbioru ścieków i przetransportowanie ich na oczyszczalnie.

 

Do naszych zadań należą między innymi:

 • prowadzenie okresowych przeglądów i konserwacji studni rewizyjnych i kanałów
 • ciśnieniowe czyszczenie kanałów i przyłączy
 • diagnozowanie stanu technicznego kanałów poprzez inspekcje TV
 • naprawy awaryjne sieci kanalizacyjnej
 • wykrywanie nielegalnych podłączeń

 

Działania te mają na celu zapewnienie prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.

 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/SkrytkaESP

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Projekt i realizacja KAMPEKI
Copyright © 2024 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.