Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Witamy
w Biurze Obsługi Klienta

Zasady rozliczania

Warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Rozliczenie z odbiorcami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na podstawie określonch w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody podane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 roku w sprawie przeciętnych norm zużycia wody
(Dz.U.2002 Nr 8 poz. 70).

 

Odczyty wskazań wodomierzy oraz wystawianie faktur wykonywane są w okresach obrachunkowych:

  • miesięcznych - zakłady
  • dwumiesięcznych - odbiorcy indywidualni
  • kwartalnych - podmioty zużywające niewielkie ilości wody

W razie braku możliwości odczytania wskazań wodomierza głównego z przyczyn nie zawinionych przez Dostawcę,wystawiana jest faktura na podstawie średniego zużycia wody z okresu sześciu miesięcy. Ilość faktycznie zużytej wody zostanie rozliczona w kolejnym okresie obrachunkowym.

 

W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie sześciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a jeżeli umowa trwa krócej niż sześć miesięcy na podstawie średniego zużycia z całego okresu obowiązywania umowy.

 

W przypdku zmiany cen i stawek opłat nie są wykonywane dodatkowe odczyty wszystkich wodomierzy w dniu zmiany cen.Ilość dostarczonej wody między kolejnymi odczytami wodomierza rozdzielana jest proporcjonalnie do ilości dni w okresie przed i po zmianie cen i opłat.

 

Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, w razie braku urządzenia ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody.

 

Szczegółowy sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat:

Regulamin świadczenia usług - Rozdział IV (dostępny na naszej stronie)

 

 

Podlewanie ogrodów

Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w przypadku podlewania ogrodu lub trawnika przydomowego.

 

Pomniejszenie ilości odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu lub trawnika może być przez MPWiK Sp. z o.o. dokonane po udokumentowaniu faltycznej ilość wody zużytej do podlewania.

 

W tym celu należy:

  1. na istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej ( za wodomierzem głównym) przed wyjściem na zewnątrz budynku, wykonać typowe podejści wodomierzowe
  2. na wykonanym podejściu wodomierzowym zamontować wodomierz skrzydełkowy "fi 15"
  3. po zamontowaniu wodomierz należy zgłośić do odbioru dostawcy wody
  4. po stwierdzeniu prawidłowości wykonanych prac zamontowany wodomierz dodatkowy zostanie zaplombowany i włączony do eksploatacji
  5. dostawcy wody należy zapewnić stały dostęp do wodomierza głównego jak i zamontowanego wodomierza dodatkowego
  6. dostawca wody tj. MPWiK Sp. z o.o. w Wągowcu za czynności związane z odbiorem technicznym, przyjęciem do eksploatacji nowo zamontowanego wodomierza dodatkowego pobiera jednorazową opłatę ustaloną w cenniku powiększoną o obowiązujący podatek VAT
  7. za rozliczanie wodomierza dodatkowego pobierana będzie miesięczna opłata abonamentowa określona w taryfach
 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/SkrytkaESP

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Projekt i realizacja KAMPEKI
Copyright © 2024 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.