Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Eksploatacja sieci
kanalizacyjnej

Oczyszczalnia ścieków

Miejska oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest tuż poza granicami Wągrowca w obrębie Łęgowa wyłącznie w otoczeniu gruntów rolnych.

 

Do oczyszczalni dopływają ścieki socjalno - bytowe pochodzące z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, szpitala, jednostek handlowych i usługowych, jednostek administracyjnych, przemysłu.

 

Ścieki surowe dopływają do oczyszczalni przewodem tłocznym z przepompowni ścieków zlokalizowanej w centrum Wągrowca.

 

Dostarczane są także ścieki ze zbiorników bezodpływowych dowożone taborem asenizacyjnym.

W 2006 r.dowiezionych zostało 27333 m3 ścieków.

 

Proces technologiczny

 

Podstawowym elementem oczyszczalni jest reaktor biologczny składający się z czterech komór:

  • komory anaerobowej denitryfikacji wstępnej osadu
  • komory anoksycznej defosfatacji
  • komory anaerobowej denitryfikacji
  • komory nitryfikacji, część "A" i "B"

 

Do reaktora otwartym korytem dopływają ścieki wstępnie oczyszczone mechanicznie w osadniku wstępnym Imhoffa, które można kierować do komory denitryfikacji wstępnej osadu, komory defosfatacji lub do komory denitryfikacji.

 

W wielofunkcyjnym reaktorze biologicznym zachodzą procesy biologicznego usuwania związków węgla, azotu i fosforu.

 

W komorze anaerobowej denitryfikacji wstępnej osadu następuje usunięcie związków azotu zawartych w recyrkulowanym osadzie.

 

W komorze defosfatacji biologicznej w warunkach beztlenowych następuje uwolnienie fosforu zawartego w komórkach zawiesiny bakteryjnej osadu czynnego. Fosfor przechodzi w postać prostych nieorganicznych związków, które są wbudowywane ponownie do masy organicznej osadu w części tlenowej reaktora.

 

W komorze trzeciej denitryfikacji następuje denitryfikacja. W wyniku recyrkulacji wewnętrznej pomiędzy komorą napowietrzania ( nitryfikacji ), a komorą denitryfikacji do komory denitryfikacji wprowadzany jest azot w postaci azotanowej będący nośnikiem tlenu.

 

W warunkach niedotlenienia azotany są redukowane do gazowego azotu usuwanego ze środowiska, a tlen jest wykorzystywany do utleniania związków węgla.

 

Czwarta komora (część "A" i "B") nitryfikacji napowietrzana jest za pomocą dyfuzorów drobnopęcherzykowych. Sprężone powietrze dostarczane jest ze stacji dmuchaw.

 

W osadnikach wtórnych podłużnych poziomych następuje rozdział osadu czynnego i oczyszczonych ścieków.

 

Oczyszczone ścieki poprzez koryto z przelewami trójkątnymi kierowane są do komory doczyszczającej.

 

Po mechaniczno - biologicznym oczyszczeniu w poszczególnych obiektach oczyszczalni, ścieki odprowadzane są grawitacyjnie przewodem zamkniętym do odbiornika, którym jest rów melioracyjny, będący dopływem przepływowego Jeziora Łęgowskiego zaliczanego do wód pozaklasowych.

Schemat blokowy oczyszczalni ścieków

 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Copyright © 2015 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.
Projekt i realizacja KAMPEKI