Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Eksploatacja sieci
kanalizacyjnej

Oczyszczalnia ścieków

Droga dojazdowa do Oczyszczalni Ścieków

 

Oczyszczalnia ścieków w Wągrowcu zlokalizowana jest przy ul. 11 listopada niedaleko ronda Skockiego.

 

 

Większość ścieków z terenu miasta Wągrowca oraz ościennych wsi położonych na terenie gminy Wągrowiec: Bartodzieje, Jankowo, Łaziska, Łęgowo, Kaliska, Kobylec, Micharzewo, Ochodza, Rgielsko zbierana jest przez sieć kanalizacyjną.

 

Ścieki te dopływają do głównej przepompowni zlokalizowanej w Wągrowcu przy ul. Klasztornej 22 skąd przepompowywane są dwoma kolektorami tłocznymi na oczyszczalnie.

 

Ścieki ze zbiorników bezodpływowych tzw. szamb i oczyszczalni przydomowych dowożone są taborem asenizacyjnym.

 

Oczyszczalnia przyjmuje także niewielkie ilości ścieków spoza terenu miasta Wągrowiec i gminy Wągrowiec. 

 

 

Ilość ścieków oczyszczonych w roku 2018 - 1 009.827 m3

 

Ilość ścieków dowiezionych taborem asenizacyjnym w roku 2018 - 40.463 m3

 

 

Krótka charakterystyka procesu oczyszczania ścieków.

Widok na reaktor biologiczny

 

Ścieki po wstępnym oczyszczeniu w osadniku Imhoffa dopływają do rektora biologicznego, który jest podstawowym elementem procesu oczyszczania ścieków. Składa się on z komór w których w procesach tlenowych i beztlenowych następuje ich oczyszczenie poprzez usunięcie związków węgla, azotu i fosforu. Za procesy oczyszczania odpowiadają grupy organizmów – bakterii tlenowych i beztlenowych, które to związki te wbudowują w swoje komórki lub uwalniają do atmosfery.

 

Aby proces tlenowego oczyszczania ścieków przebiegał prawidłowo są one napowietrzane poprzez powietrze dostarczane przez dmuchawy.

 

Następnie w podłużnych osadnikach wtórnych następuje rozdział osadu czynnego i oczyszczonych ścieków.

 

 

Schemat technologiczny oczyszczalni

 

Po zakończeniu procesu oczyszczania ścieki poprzez koryto odprowadzane są z oczyszczalni do rowu melioracyjnego a następnie do Jeziora Łęgowskiego. Na korycie zamontowany jest układ pomiarowy, monitorujący ilość ścieków oczyszczonych odprowadzonych do środowiska.

 

Osad nadmierny powstały w reaktorze wskutek oczyszczania ścieków przepompowywany jest do instalacji odwadniania osadu. Po odwodnieniu poddawany jest  procesowi higienizacji i składowany na placu. Po wykonaniu badań dopuszczających do zastosowania go w rolnictwie 3 razy w roku wywożony jest i zagospodarowany rolniczo jako nawóz.

 

 

 

 

Układ pomiarowy na kanale ścieków oczyszczonych

 

Kontrola skuteczności procesu oczyszczania

 

Ścieki surowe i oczyszczone poddawane są regularnemu monitoringowi.

 

Monitoring zewnętrzny wykonywany jest przez certyfikowane laboratorium, które pobiera próbki ścieków surowych i oczyszczonych. Próbki te pobierane są raz w miesiącu i badane są następujące wskaźniki: azot ogólny, fosfor ogólny, BZT5 (biologiczne zapotrzebowanie na tlen po 5 dniach), ChZT (chemiczne zapotrzebowanie na tlen), zawiesina. Wyniki te przedstawiane są instytucjom kontrolującym.

 

Monitoring wewnętrzny wykonywany jest przez laboratorium zakładowe. Kontrole wykonywane są kilka razy w miesiącu. Badaniu podlegają te same wskaźniki. Wykonywany on jest w celu bieżącej kontroli prawidłowości przebiegu procesów biologicznych na oczyszczalni.

 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/SkrytkaESP

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Projekt i realizacja KAMPEKI
Copyright © 2023 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.