Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Eksploatacja sieci
kanalizacyjnej

Oczyszczalnia ścieków

 

Oczyszczalnia ścieków w Wągrowcu zlokalizowana jest przy ul. 11 listopada niedaleko

ronda Skockiego

 

 

Ścieki z terenu miasta Wągrowca oraz wsi położonych w obrębie Aglomeracji Wągrowieckiej: Bartodzieje, Nowe, Jankowo, Łaziska, Łęgowo, Kaliska, Kobylec, Micharzewo, Ochodza, Rgielsko zbierane są przez sieć kanalizacyjną.

 

Ścieki te dopływają do głównej przepompowni zlokalizowanej w Wągrowcu przy ul. Klasztornej 22 gdzie następuje proces oczyszczania mechanicznego skąd przepompowywane są dwoma kolektorami tłocznymi na oczyszczalnie.

 

Ścieki ze zbiorników bezodpływowych: szamb i oczyszczalni przydomowych umiejscowionych na terenach nieskanalizowanych dowożone są taborem asenizacyjnym przez firmy świadczące usługę transportu w oparciu o posiadane zezwolenie.

 

Oczyszczalnia przyjmuje także niewielkie ilości ścieków spoza terenu miasta Wągrowiec i gminy Wągrowiec w oparciu o indywidualne umowy.

 

 

Ilość ścieków oczyszczonych w roku 2023 -  1 183 797 m3

 

Ilość ścieków dowiezionych taborem asenizacyjnym w roku 2023 – 55 437 m3

 

 

 

Krótka charakterystyka procesu oczyszczania ścieków

 

Ścieki po mechanicznym oczyszczeniu na Przepompowni Klasztorna oraz przy pomocy urządzeń na Oczyszczalni Ścieków są rozdzielane przez komorę rozdziału na 2 reaktory o bliźniaczej budowie i poddawane procesowi biologicznego oczyszczania. Podczas przepływania przez kolejne komory beztlenowe i  tlenowe ścieki ulegają oczyszczeniu i w efekcie następuje usunięcie z nich związków węgla, azotu i fosforu. Za procesy oczyszczania odpowiadają grupy organizmów – bakterie tlenowe i beztlenowe, które to wbudowywują powyższe związki w swoje komórki lub uwalniają je do atmosfery.

 

Aby proces tlenowego oczyszczania ścieków przebiegał prawidłowo są one napowietrzane poprzez powietrze dostarczane przez dmuchawy.

 

Po zakończeniu procesu biologicznego oczyszczania ścieków przepływają one do osadników wtórnych w których następuje rozdział osadu czynnego i zawiesiny od ścieków czego efektem jest uzyskanie klarownej cieczy czyli ścieku oczyszczonego.

 

Po zakończeniu procesu oczyszczania ścieki oczyszczone przepływają przez układ pomiarowy zainstalowany na rurociągu monitorujący ilość odprowadzanych do środowiska ścieków. Następnie ścieki oczyszczone wpływają do betonowego koryta i odprowadzane są z oczyszczalni do rowu melioracyjnego i do Jeziora Łęgowskiego.

 

Osad nadmierny powstały w reaktorze wskutek oczyszczania ścieków przepompowywany jest do instalacji odwadniania osadu. Po odwodnieniu poddawany jest  procesowi higienizacji i składowany pod wiatą. Po wykonaniu badań dopuszczających do zastosowania go w rolnictwie wywożony jest i zagospodarowany rolniczo jako nawóz w okresach agrotechnicznych.

 

 

Kontrola skuteczności procesu oczyszczania

 

Ścieki surowe i oczyszczone poddawane są regularnemu monitoringowi.

 

Monitoring zewnętrzny wykonywany jest przez certyfikowane laboratorium, które pobiera próbki ścieków oczyszczonych. Próbki te pobierane są raz w miesiącu i badane w kierunku następujących wskaźników: azot ogólny, fosfor ogólny, BZT5 (biologiczne zapotrzebowanie na tlen po 5 dniach), ChZT (chemiczne zapotrzebowanie na tlen), zawiesina. Wyniki te przedstawiane są instytucjom kontrolującym.

 

Monitoring wewnętrzny wykonywany jest przez laboratorium zakładowe. Kontrole wykonywane są kilka razy w miesiącu. Badaniu podlegają te same wskaźniki oraz dodatkowo ścieki surowe  dopływające do oczyszczalni oraz ścieki dowożone taborem asenizacyjnym. Wykonywany on jest w celu bieżącej kontroli prawidłowości przebiegu procesów biologicznych na oczyszczalni.

 

 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/SkrytkaESP

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Projekt i realizacja KAMPEKI
Copyright © 2024 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.