Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Wągrowcu

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wągrowcu www.mpwik-wagrowiec.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2015-02-24

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-25

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Na stronie internetowej nie została zamieszczona nawigacja, wskazująca w jakiej części strony znajduje się użytkownik.
 • Brak modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Nie ma możliwości zmiany kontrastu strony oraz wielkości tekstu za pomocą ikon.
 • Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Hubert Sielewicz.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wągrowcu
 • Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 100
 • E-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl
 • Telefon: 67 26 22 661

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek główny Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec

 • Wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu, co umożliwia wjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
 • Budynek główny jest budynkiem parterowym, w pełni dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku.
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/SkrytkaESP

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Projekt i realizacja KAMPEKI
Copyright © 2024 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.