Pogotowie wodociągowe: 67 26 22 661
Facebook
Witamy
w Biurze Obsługi Klienta

Cenniki - do dnia 15.06.2018 r.

Na podstawie artykułu 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 139) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu ogłasza taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla poszczególnych grup odbiorców obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2018 roku.

 

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu zawiadamia, że na podstawie art. 24g ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017, poz.328), dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy.

 

Cena wody od 01.04.2017 r.

 

Lp. Nazwa Netto VAT Brutto
1 Gospodarstwa domowe - 1m3 dostarczonej wody  2,80 PLN 8% 3,02 PLN
2

 Pozostali odbiorcy - 1m3 dostarczonej wody

3,15 PLN 8% 3,40 PLN
3 Gmina za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych - 1m3 dostarczonej wody 3,15 PLN 8% 3,40 PLN

 

 

 

Cena za ścieki odprowadzane do urządzeń MPWiK Sp z o.o. od 01.04.2017 r.

 

Lp. Nazwa Netto VAT Brutto
1 Gospodarstwa domowe - 1m3 odprowadzonych ścieków

5,72

PLN

8%

6,18

PLN

2 Pozostali odbiorcy - 1m3 odprowadzonych ścieków

6,15

PLN

8%

6,64

PLN

 

 

 

Cena ryczałtowa za wody opadowe i roztopowe odprowadzane do sieci kan. deszczowej od
01.04.2017 r.

 

Lp. Nazwa Netto VAT Brutto
1 Na rok za 1m2 powierzchni terenów przemysłowych i składowych 1,65 PLN 8% 1,78 PLN
2 Na rok za 1m2 powierzchni dróg, chodników, placów, parkingów i innych terenów o nawierzchni szczelnej 2,26 PLN 8% 2,44 PLN
 

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100, 62-100 Wągrowiec,

 

tel. 67 262 26 61, 67 268 50 86,

fax 67 262 01 26

e-mail: sekretariat@mpwik-wagrowiec.pl

ePUAP: /MPWiKWagrowiec/domyslna

 

Konto bankowe: PEKAO S.A. nr

49 1240 3725 1111 0000 4057 9256

Pogoda

Polecane

Copyright © 2015 MPWiK w Wągrowcu Sp. z o.o.
Projekt i realizacja KAMPEKI